Velkommen til Kongevejens Skole

På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling. Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament.

Vores kerneopgave fremgår af ovenstående illustration, hvor kerneopgaven er formuleret i træets rod. De fire store grene er vores kerneord. I bladene, - i træets krone, finder du vores værdiord. Dit barn vil gennem sit skoleliv møde kerneopgaven som fundament for udvikling og praksis – og barnet vil møde værdiordene i undervisningen, i SFO og klub.

Hele skolen skal være et godt sted at være. Vi vil være en skole, der udviser tillid og respekt, hvilket er fundamentale elementer i vores tilgang til elever, forældre og i vores daglige samarbejde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere udviser tillid og respekt for vores faglige viden og fundament. Vi arbejder professionelt og for os er faglig udvikling tæt forbundet med trivsel.

Kongevejens Skole kan og vil udvikling – vi vil give vores elever indsigt og udsyn, så de med robusthed og vedholdende tilgang forlader skolen, som et handlekraftigt og nysgerrigt ungt menneske med lyst til at gå videre ud i ungdomslivet. Hos os bliver man mødt af professionelle voksne, der med omsorg og forventning vil opnå noget med eleverne. Alle elever skal udfordres passende og opleve sig selv som en værdifuld del af fællesskabet – det er et fælles ansvar, som vi forventer, at forældrene tager aktivt del i.

 

Velkommen til udskolingen på Kongevejens Skole

Eleverne går nu ind i sidste fase i folkeskolen. I denne periode udvikler de sig til at blive endnu mere selvstændige og ansvarlige i deres egen læringsproces. Når vi slipper eleverne i slutningen af 9.klasse, skal alle elever være klar og rustet til at kunne navigere i det fremtidige ungdomsliv, som på samme tid er spændende, sjov, svær og udfordrende. Det er vigtigt for os, at skole og forældre samarbejder om at støtte op omkring de unge menneskers udvikling.
Vi ser eleverne som ligeværdige mennesker, og vores tilgang til eleverne er positiv, trygheds- og tillidsskabende med det formål at skabe et trygt miljø med fællesskabsfølelse – både i klassen, på årgangen og i afdelingen.

 

Sociale mål:
I udskolingen arbejder vi med følgende sociale mål:

 

 • At indgå positivt og inkluderende i ungefællesskaber
 • At respektere hinanden og reflektere over egen indvirkning på både nære og digitale fællesskaber
 • At lytte til og turde handle på egne grænser – både i det nære og det virtuelle rum

Trivsel:

I udskolingen arbejder vi fortsat forebyggende med alle klasser. Trivselsarbejdet er i udskolingen stadigvæk helt centralt for videreudviklingen af klassernes fællesskab. Dette arbejde er en del af den fagopdelte undervisning såvel som i vores trivsels-og bevægelsestimer.

Alle udskolingsklasser har en ugentlig trivselstime, hvor vi arbejder for at nå ovenstående mål. Forløbene i trivselstimen kan omhandle adfærd på nettet, kærester, alkohol, rygning, vores kropssprog, vores sprog, klassesamtaler samt gode, gammeldags lege og aktiviteter, som kan være med til at skabe fællesskaber.

 

Overgangen fra mellemtrinnet til udskolingen:
Vi oplever, at eleverne glæder sig til at skulle i udskolingen og være en del af "de store". Naturligvis vil det også give sommerfugle i maven at skulle begå sig i et nyt læringsmiljø og fællesskab. Det synes vi er rigtig sundt.

I slutningen af 6.klasse afholdes forældremøde, hvor der holdes oplæg om udskolingen. I samme periode sker en vigtig overlevering fra det afgivende team til det modtagende team.
Vi er naturligvis bevidste om, at eleverne i denne alder kan være i en periode, hvor man kan være usikker og mange ting synes svært. Vi opfordrer derfor til, at eleverne skal komme til os, hvis de er bekymrede. Så vil vi tale med dem og hjælpe dem. Der kan være elever, som har en svær og utryg overgang til udskolingen. I disse situationer vil vi i tæt samarbejde med hjemmet sætte indsatser i gang, der kan hjælpe eleven bedst muligt.

I starten af 7.klasse bruger vi god tid på at lære eleverne at kende ved hjælp af sociale aktiviteter, klassesnakke samt samtale med den enkelte elev.
 

Særligt for afdelingen:
Computere i undervisningen
Eleverne er meget velkomne til at medbringe deres egen computer til undervisningen. Mange af vores undervisningsmaterialer er på digitale fagportaler. Derudover samarbejder eleverne mere og mere via Onedrive. I klasserne er der mulighed for, at eleven kan låse sin computer ind i eget skab. Skolen stiller også computere til rådighed.

Idrætsturneringer
For elever, der er vilde med sport, er der mulighed for at deltage i idrætsturneringer på tværs af kommunerne, bl.a. Ekstrabladets skolefodboldturnering.

Holddeling i matematik
I matematik laves tre hold på årgangen. I samarbejde med matematiklærerne vælger eleven sig ind på et af de tre hold afhængig af, hvor meget lærerstyring den enkelte elev har behov for.

Årgangsuger
I perioden mellem sommerferien og efterårsferien lægges en eller to alternative uger, hvor det normale skema bliver brudt op. Hvert lærerårgangsteam er på årgangen i disse uger. Ugerne kan bruges til fagdage, trivselsdage, projektdage, tværfaglige forløb m.m. Ved at kunne være sammen på tværs af årgangen ønsker vi at skabe elevernes oplevelse af fællesskab.

Valgfag
Det første halvår udbyder skolen valgfag, hvor vi hvert år bestræber os på at udbyde fag, som adskiller sig fra den daglige undervisning. Fagene kan fx være drama, musik, foto, sport og sundhed. Eleverne vælger sig ind på ét valgfag, som begynder i starten af året og afsluttes
med en hel uge inden projektopgaven i 9.klasse. Igennem valgfaget skabes der mulighed for, at eleverne kan indgå nye relationer og udvide deres bekendtskabskreds i afdelingen.

Projektopgave
Hvert år har årgangene minimum et tværfagligt, innovativt projektforløb, som alle er forberedende til den innovative projektopgave i 9.klasse. Projektopgavernes formål er at dokumentere et reelt problem eller behov samt løse eller tilfredsstille behovet, så der skabes værdi. Værdi kan være økonomisk, men kan i ligeså høj grad handle om glæde, livskvalitet eller tilgængelighed.

Praktik
I 8. og 9. klasse har eleverne mulighed for at komme i praktik i løbet af skoleåret. Eleven skal selv finde en praktikplads og skal huske at spørge klasselæreren til råds med henblik på planlægningen. Der vil være nogle uger i årsplanen, hvor det ikke er hensigtsmæssigt at tage i praktik.

Parathedsvurdering
Vi har et tæt samarbejde med UU-nord, som kommer ud til eleverne og vejleder dem om fremtidige uddannelsesvalg. I efteråret i 8. og 9.klasse skal vi vurdere, om eleverne er uddannelsesparate i forhold til deres uddannelsesønske efter 9.klasse. Eleverne bliver vurderet ud fra tre ben; de faglige, de personlige og de sociale forudsætninger. Parathedsvurderingen vil kunne ses i elevplanen.

 

Særligt for 7. klasse:
Klassedeling
I udskolingen er vi glade for vores klassedeling i 7.klasse. Vi oplever, at eleverne gennemgår en personlig udvikling, når de skal begå sig i nye læringsfællesskaber. Derudover får klassedelingen skabt et fantastisk årgangsfællesskab, hvor venskaber ses på kryds og tværs af klasserne. Vi oplever årgangen som en stor skoleklasse. Det ses bl.a. på lejrskolen, sprogrejsen og ved projektarbejde.

 

Klassedelingen er en længerevarende proces, hvor årgangsteamet arbejder tæt sammen for at danne og udvikle tre nye, velfungerende klasser. Eleverne starter i deres stamklasse fra mellemtrinnet. I perioden fra sommerferien til efterårsferien arbejdes der henimod at bryde klasserne op og lave tre nye, blandede klasser. Blandt andet fokuserer vi på samarbejde og

 

trivsel i de føromtalte årgangsuger. Dette gør vi for at styrke elevernes indbyrdes relationer på tværs af klasserne. Vi oplever, at eleverne indgår nye sociale konstellationer samt i nye læringsfællesskaber.
 

Før skolestart afholdes et overleveringsmøde, hvor de afgivende lærere overleverer relevant viden om eleverne og klasserne til det kommende lærerteam på 7. årgang. Derved sikrer vi, at brugbar og vigtig viden ikke går tabt ved afdelingsskiftet.
 

I slutningen af september afholdes ”hilse på-samtaler”, hvor forældre, elever og lærere kan mødes og drøfte klassedeling og nye indtryk. Eleverne får ligeledes mulighed for at ønske et antal klassekammerater, som de gerne vil danne klasse med. Vi bestræber os meget på, at alle elever følges med mindst en ønsket klassekammerat i den ny klasse. I uge 41 meldes nye klasser ud og herefter starter arbejdet med at styrke nye relationer og sammenhold.
I hele klassedelingsprocessen er det for os meget vigtigt, at skole og hjem arbejder sammen om at understøtte elevens trivsel. Det kan vi gøre ved at tale positivt om klassedelingen og ved at bakke op herom.

Skolepatrulje
Eleverne kan melde sig til at stå skolepatrulje. De tilmeldte elever bliver lært op i det. Det er en supervigtig opgave at løse, da det hjælper vores elever i alle aldre til at komme sikkert i skole. De deltagende elever bliver belønnet med en tur til Tivoli og en tur til Lalandia i slutningen af skoleåret.

 

Særligt for 8. klasse
Karakterer
I 8. klasse begynder eleverne at få karakterer. Der gives karakterer to gange om året samt i projekter, afleveringer, læseprøver m.m.

Lejrskole
I foråret i 8. klasse tager hele årgangen på lejrskole et sted i Danmark. Her har eleverne rig mulighed for at være sammen på tværs af klasserne.

Introkurser til EUD og HTX
Gennem samarbejde med UU-Nord planlægges introkurser/besøgsdage på EUD og HTX.

 

Særligt for 9. klasse:

Sprogrejse til Berlin eller Paris
I foråret i 9.klasse tager tyskholdene til Berlin og franskholdene til Paris. I Berlin bor eleverne på hostel. I Paris bliver eleverne indlogeret hjemme hos franske skoleelever. De franske elever kommer også på besøg i Danmark, hvor de bliver indlogeret hos de danske elever.

Besøgsdage på ungdomsuddannelser
Eleverne har gode muligheder for at komme på besøg på diverse ungdomsuddannelser, inden de skal træffe deres endelige valg af uddannelse efter 9. klasse.

 

Skole-hjem-samarbejdet
Vi bruger intra: opslagstavlen, ugeplaner og tilmelding til arrangementer.
Vi ønsker at lære eleverne, at de selv skal følge med i ugeplaner, skemaet ved skemaændringer samt meddelelser på opslagstavlen. Det skal blive en daglig vane at få tjekket intra. Hjemmet kan også følge med på intra, men vi opfordrer til, at man blot husker sit barn på at gå på intra.

 
Forældremøder og samtaler på årgangene:
7.årgang
 • Et forældremøde i starten af skoleåret
 • Et forældremøde lige efter klassedeling
 • Hilse på-samtaler inden klassedeling
 • Skole/hjem-samtaler efter jul
8.årgang
 • Et forældremøde i efteråret
 • Et forældremøde om lejrskole og blå mandag i foråret
 • Skole/hjem-samtaler efter jul
 
9.årgang
 • Et forældremøde i efteråret
 • Et forældremøde om sprogrejsen i foråret
 • Skole/hjem-samtaler i efteråret
 
Se relevante links: