Velkommen til Kongevejens Skole

På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling. Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament.

Vores kerneopgave fremgår af ovenstående illustration, hvor kerneopgaven er formuleret i træets rod. De fire store grene er vores kerneord. I bladene, - i træets krone, finder du vores værdiord. Dit barn vil gennem sit skoleliv møde kerneopgaven som fundament for udvikling og praksis – og barnet vil møde værdiordene i undervisningen, i SFO og klub.

Hele skolen skal være et godt sted at være. Vi vil være en skole, der udviser tillid og respekt, hvilket er fundamentale elementer i vores tilgang til elever, forældre og i vores daglige samarbejde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere udviser tillid og respekt for vores faglige viden og fundament. Vi arbejder professionelt og for os er faglig udvikling tæt forbundet med trivsel.

Kongevejens Skole kan og vil udvikling – vi vil give vores elever indsigt og udsyn, så de med robusthed og vedholdende tilgang forlader skolen, som et handlekraftigt og nysgerrigt ungt menneske med lyst til at gå videre ud i ungdomslivet. Hos os bliver man mødt af professionelle voksne, der med omsorg og forventning vil opnå noget med eleverne. Alle elever skal udfordres passende og opleve sig selv som en værdifuld del af fællesskabet – det er et fælles ansvar, som vi forventer, at forældrene tager aktivt del i.

 

Velkommen til Mellemtrinnet:

På mellemtrinnet sætter vi høje og alderssvarende faglige og sociale krav og forventninger til vores elever. Vi ønsker at fremme faglig stolthed, nysgerrig tilgang og gejst. Eleverne skal opleve værdien af at indgå i faglige og sociale fællesskaber, som understøtter dem i vedholdende tilgang og bibringe dem indsigt og udsyn. Derfor arbejder vi bevidst med at skabe et ligeværdigt fællesskab i klasserne, hvor den gensidige påvirkning udvikler samhørigheds-båndet, som er med til at understøtte det sunde læringsmiljø.

For at styrke den faglige og personlige udvikling arbejder vi gradvist med elevernes kompetenceudvikling til selvstændighed og samspil med andre, så de bliver handlekraftige mennesker, som kan klare sig selv i deres daglige liv - nu og i fremtiden. Disse værdier arbejdes der også med i klubben.

Derfor er det vores mål, at vi, i samarbejde med forældrene, hjælper eleverne til at tage mere ansvar for egen læring og skolegang. Dette arbejde understøttes med læringssamtaler, hvor fokus er elevernes læringsudvikling ud fra deres faglige ståsted.

Vi arbejder målrettet med at styrke fællesskabet i klassen, på årgangen og i afdelingen – hvilket vi gør ved at have flere fælles alternative dage i løbet af året. Vi forventer, at I bakker op om dette afgørende arbejde ved at bibeholde traditionerne fra indskolingen med at arrangere legeaftaler bredt i klassen, spisegrupper og klasseovernatninger.

 

Sociale mål for mellemtrinnet:

På mellemtrinnet arbejder vi med følgende sociale mål:

  • At videreudvikle positive og inkluderende børnefællesskaber
  • At respektere hinanden og bidrage positivt i både nære og digitale fællesskaber
  • At lytte til egne og andres grænser – både i det nære og det virtuelle rum

 

Trivsel:

På mellemtrinnet arbejder vi forebyggende med alle klasser. Trivselsarbejdet er stadigvæk helt centralt for videreudviklingen af klassernes fælleskab. Dette arbejde er en del af den fagopdelte undervisning, ligesom det indgår i vores trivsels-og bevægelsestimer.

Alle klasser på mellemtrinnet har en ugentlig trivselstime, hvor vi arbejder for at nå ovenstående mål. Forløbene i trivselstimen kan omhandle adfærd på nettet, puberteten, robusthed, fællesskabet i klassen, vores sprog, klassesamtaler og øvrige emner, der er

 

aktuelle for klassen, samt gode, gammeldags lege og aktiviteter, som kan være med til at skabe fællesskaber.

 

Overgangen:

I 4. klasse er vi meget opmærksomme på, at meget er nyt for eleverne, og vi tager de rette hensyn hertil. Før vi modtager de nye 4. klasser på mellemtrinnet, har vi overleveringsmøder, der er rammesat af vores pædagogiske koordinator. På disse møder videregives vigtig information - både faglige og sociale aspekter er en del af overleveringen. Vi drøfter i tre perspektiver - klassen, årgangen og enkelte elever.

Ved sidste forældremøde i 3. klasse deltager en repræsentant fra mellemtrinnet samt skolens pædagogiske koordinator for at oplyse om overgangen og for at fortælle, hvad elever og forældre kan glæde sig til på mellemtrinnet.

Når vi modtager de nye 4. klasser, er det vigtig for os, at eleverne bliver mødt, der hvor de er i deres udvikling. De skal opleve, at de i deres nye rammer er trygge og klar til næste trin i deres skoleliv.

For at underbygge den fælles kultur har vi forskellige tiltag. Noget af det første, de møder ved overgangen fra indskoling til mellemtrin, er, at 6. klasserne byder dem velkommen. Formålet er at gøre eleverne trygge i nye omgivelser og omkring de store elever.

I starten af det nye skoleår er der en teambuilding-dag for hele mellemtrinnet for at understøtte sammenholdet og give fællesskabet et boost. 

 

Særligt for afdelingen:

Vi arbejder for at skabe et anerkendende fællesskab, både på tværs af årgangen og på tværs af klassetrinene. I løbet af året blander vi eleverne på mellemtrinnet, hvilket giver nye relationer og fællesskabsfølelse. I klubbens mere uformelle miljø vægter og understøtter vi også udviklingen af relationskompetencer.

I løbet af 5. klasse tager alle klasserne på årgangen på fælles lejrskole. 

Teambuilding-dag: Denne dag afholdes i starten af skoleåret og er endnu en måde at byde de nye 4. klasser velkommen på, og ryste mellemtrinnet sammen som gruppe. Der arbejdes med forskellige opgaver på tværs af klasserne med fokus på det sociale aspekt, så eleverne får mulighed for at lære hinanden at kende.

Elever fra 6. klasse sørger for, at holdene har det godt og hjælper 4. klasserne gennem dagen.

Giga-projekt: Vi tænker stort! Hele mellemtrinnet arbejder sammen om et stort tværfagligt emne på tværs af klasserne i to uger. Forældrene vil typisk blive inviteret til at se resultatet af arbejdet den sidste eftermiddag i forløbet, og der vil være fest for eleverne samme aften. Giga-projektet foregår normalt i foråret.

Idrætsdag: Vi afholder vores egen idrætsdag på mellemtrinnet. Eleverne dyster klassevis imod hinanden i forskellige discipliner. Idrætsdagen foregår som regel i juni måned.

Faguge: Hvert år har vi en faguge, hvor hele mellemtrinnet fordyber sig i et enkelt eller flere fagområder. Arbejdet foregår sommetider på tværs af klasserne, men andre år er det mere relevant, at der arbejdes i egne klasser.

Skoleskak: Hvert år afholder vi en skakdag, hvor de store elever underviser de yngre elever på mellemtrinnet i skak. 

Klubben: I klubben mødes børnene i mere uformelle rammer. Der er kreative værksteder og aktiviteter, hvor børnene er sammen om spil, sport og hygge. Der er fokus på tidens trends blandt de unge.

Mobiltelefon: På mellemtrinnet skal mobiltelefonen være slukket og lagt væk, hvis den er med i skole. Kun ved særlige voksenstyrrede aktiviteter kan den tages i brug.

 

Skole/hjem samarbejde:

På mellemtrinnet holder vi forældremøder to gange årligt. Ved årets første forældremøde er det lærerne, der står for indholdet og ved forældremødet i foråret, er det kontaktforældrene, der arrangerer mødet. Endvidere holdes skole/hjemsamtaler 1 gang årligt, - ved behov kan der aftales behovssamtaler i løbet af året.

Vi bruger intra: opslagstavlen og ugeplaner.

I ugeplanerne informerer vi om stort og småt, læringsmål, lektier, aktiviteter, ture m.m. Ugeplanen er dynamisk, - hvilket betyder, at der kan ske ændringer i ugens løb.
Vi ønsker at lære eleverne, igennem tiden på mellemtrinnet, at de selv skal følge med i ugeplaner, skemaet ved skemaændringer samt meddelelser på opslagstavlen. På denne måde er eleverne selv forberedte på, hvad der skal ske i løbet af ugen. Det skal blive en daglig vane at få tjekket intra. Hjemmet kan også følge med på intra, men vi opfordrer til, at man blot husker sit barn på, at intra skal tjekkes. Selv om eleverne bliver ældre og får mere styr på egen skolegang, opfordrer vi stadigvæk forældrene til at hjælpe dem med at få styr på penalhus, idrætstøj, biblioteksbøger, bøger mv. til dagens undervisning m. m.

Vi forventer, at hjemmet informerer om store ændringer i elevens hverdag, såsom skilsmisse, dødsfald og sygdom. Hvis eleven bliver syg, skal dette skrives til lærerne i kontaktbogen på intra.

 

Se relevante links: