Velkommen til Kongevejens Skole

På Kongevejens Skole arbejder vi for at give eleverne gode og meningsfyldte skoledage, hvilket er omdrejningspunktet for vores planlægning og udvikling. Vores pædagogiske praksis udspringer således fra vores kerneopgave - skolens fundament.

Vores kerneopgave fremgår af ovenstående illustration, hvor kerneopgaven er formuleret i træets rod. De fire store grene er vores kerneord. I bladene, - i træets krone, finder du vores værdiord. Dit barn vil gennem sit skoleliv møde kerneopgaven som fundament for udvikling og praksis – og barnet vil møde værdiordene i undervisningen, i SFO og klub.

Hele skolen skal være et godt sted at være. Vi vil være en skole, der udviser tillid og respekt, hvilket er fundamentale elementer i vores tilgang til elever, forældre og i vores daglige samarbejde. Vi forventer, at vores samarbejdspartnere udviser tillid og respekt for vores faglige viden og fundament. Vi arbejder professionelt og for os er faglig udvikling tæt forbundet med trivsel.

Kongevejens Skole kan og vil udvikling – vi vil give vores elever indsigt og udsyn, så de med robusthed og vedholdende tilgang forlader skolen, som et handlekraftigt og nysgerrigt ungt menneske med lyst til at gå videre ud i ungdomslivet. Hos os bliver man mødt af professionelle voksne, der med omsorg og forventning vil opnå noget med eleverne. Alle elever skal udfordres passende og opleve sig selv som en værdifuld del af fællesskabet – det er et fælles ansvar, som vi forventer, at forældrene tager aktivt del i.

 

Velkommen til indskolingen på Kongevejens skole

Når en elev starter i indskolingen – som maj-barn eller på et andet trin, er det vores primære mål, at eleverne bliver trygge i de nye omgivelser og trygge ved de andre elever og voksne. De bliver præsenteret for strukturen og rammerne samt aktiviteter og værksteder i huset.

Vi arbejder med at hjælpe eleverne til at opdage og tage ansvar for deres egen rolle i forhold til fællesskabet. Det er en vigtig egenskab, idet eleverne på den måde styrkes i at vente på tur, udsætte egne behov og kunne sige pyt. De skal lære at samarbejde på kryds og tværs af køn, niveau og alder. De skal kunne indgå i og bidrage positivt til klassefællesskabet. Derudover skal eleverne i løbet af årene i indskolingen blive mere og mere selvstændige i forhold til egen arbejdsindsats, styr på tasken, møde til tiden m.m.

Vi opbygger gode rutiner i klasserne, hvor eleverne har plads til at lære og være nysgerrige overfor ny viden. Denne viden bygger vi videre på ved at udfordre dem på deres niveau i de forskellige fag og projekter, som vi arbejder med i løbet af indskolingsforløbet.

 

Sociale mål for indskolingen:

  • At opbygge positive og inkluderende børnefællesskaber

  • At respektere hinanden og fællesskaberne

  • At lytte til egne og andres grænser

Trivsel:

I indskolingen arbejder vi forebyggende med klasserne. Vi forventer fra skolestart, at forældrene bakker op om fælles fødselsdage og legegrupper. Dette er centralt for udviklingen af et stærkt klassefælleskab og for forebyggelse af mistrivsel. I skoletiden bruger vi meget tid på, at eleverne skal blive trygge ved hinanden i klasserne og gode til at lege i både store og små grupper. Vi udtrækker legemakkere til nogle af frikvartererne og laver fælles lege for hele klassen mm.

I trivselstimerne holder vi bl.a. klassemøder, hvor vi taler om stort og småt fra hverdagen og vi arbejder med "Fri for Mobberi", som mange af eleverne kender fra børnehaven. Vi arbejder med robusthed.dk, som kan give eleverne en bedre forståelse for deres egne og andres reaktioner, ligesom de får redskaber til at ændre disse.

 

Vi arbejder med:

  • Hvordan er man en god ven

  • Hvordan vi hjælper hinanden til at lære bedst

  • Hvordan vi opfører os, så det er rart at være i klassen

Ud fra ovenstående punkter laver vi klasseregler eller retningslinjer. Disse værdier fører vi videre i SFO’ens værksteder og aktiviteter.

Overgangen 3.- 4. klasse

Ved forårets forældremøde i 3. klasse deltager en repræsentant fra mellemtrinnet samt skolens inklusionsvejleder for at oplyse om overgangen, nye fag mm.

I forbindelse med overgangen holdes endvidere overleveringsmøder med nye lærere og pædagoger, hvor klassens trivsel, det faglige niveau osv. bliver drøftet. Eleverne har gennem forskellige aktiviteter med deres venskabsklasse allerede mødt nogle af de kommende lærere. Derudover afholdes der en info-aften i klubben, hvortil der udsendes invitationer.

Den „fysiske rokering af klasselokale” sker, når maj-børnene starter i indskolingshuset, på det tidspunkt flytter 3. klasserne til mellemtrinsgangen - i hovedhuset - sammen med deres egne lærere. Den 1. maj starter eleverne fra 3. klasse også i klubben med nye pædagoger.

Afslutning i indskolingen:

  • Indskolingen siger farvel til 3. klasse i løbet af april

  • Afskedsfest for 3. klasse med overnatning i SFO

  • Inden 1. maj har hver klasse en besøgsdag i klubben

 

Særligt for afdelingen:

Velkomstlegedag: Vi byder 0. klasserne velkommen, med en dag med lege på tværs af årgangene.

Venskabsklasser: 0. klasserne bliver venskabsklasse med 3. klasserne. Dette venskab fortsætter, indtil klasserne er henholdsvis 3. og 6.kl. Venskabsklasserne laver små aktiviteter sammen, som at læse eller lave fremlæggelser for hinanden og de er sammen på skolens pædagogiske dage mm.

Halloween: I indskolingen har vi tradition for, at hver afdeling holder Halloween med udklædning og forskellige temaaktiviteter.

Jul: Til jul går hele indskolingen i kirke (Lundtofte), hvor vi synger de salmer, vi har øvet. Hvert afsnit/årgang inviterer forældre til julehygge i skole og SFO.

Fastelavn: Altid en festlig dag i indskolingen, hvor vi viser vores udklædninger frem på den røde løber, slår katten af tønden, hygger på årgangene og fastelavnsværksteder i SFO.

KO-lympiade: I maj/juni holder vi en KO-lympiade, en fælles dag for hele indskolingen på Lyngby stadion. Eleverne er delt på tværs af klasserne og dyster i forskellige discipliner.

Indskolings-fest: I foråret holder vi en aften-fest for hele indskolingen.

Ved denne fest danser 3. klasserne Les Lanciers, man spiser klassevis i de pyntede klasselokaler og bagefter er der disco og hygge!

Mobiltelefon: Hvis eleverne i indskolingen har mobiltelefon med i skole, skal den være slukket og opbevares i tasken. Kun ved særlige voksenstyrrede aktiviteter kan den tages i brug, ellers ringer man til og fra telefonerne i SFO.

I indskolingen har vi hver morgen voksenopsyn i afsnittene fra kl. 7:50-8:00. Eleverne skal være ude i alle frikvarterer, hvor der er gårdvagter både på indskolingens legeplads og i skolegården.

I SFO-tiden er børnene tilknyttet deres klasseafsnit. De kan bruge alle husets værksteder og være med til dagens aktiviteter i hele huset. Der serveres frit-mad i eget afsnit og det er også her, man siger farvel.

Skole/hjem samarbejde:

Vi bruger intra: opslagstavlen, ugeplaner og tilmelding til arrangementer.

I indskolingen holder vi forældremøder to gange årligt, skole/hjemsamtaler 1-2 gange årligt og herudover informerer vi om stort og småt, lektier, aktiviteter, ture m.m. i ugeplanen og på opslagstavlen på intra. Vi forventer, at I, som forældre, læser med jeres børn, så de kan være bedst muligt forberedt på, hvad der skal ske i løbet af skoledagen. Der er mange ting eleverne har brug for jeres hjælp til at huske blandt andet: Styr på penalhus, garderobe, idrætstøj, biblioteksbøger m.m.

 

Relevante links: